Thursday, October 25, 2007

رستورانهای اصیل

هدف این سایت معرفی رستورانهایی است که غذای سنتی ایرانی را به نحو مطلوبی عرضه نمایند . البته اینکار هنوز شکل نگرفته و راه درازی در پیش است که بتوان سفره ایرانی را در جهان معرفی نمود
در معرفی رستورانهای تهران در ابتدا کلیه غذاخوری ها را در این سایت با تقلید از دیگر سایتها که هدفشان فرق مینمود معرفی نمودم ولی در نظر دارم که تعداد زیادی از پیتزا فروشی ها و ساندویچ فروشی ها حذف نمایم زیرا این مکان ها غذای سنتی ایرانی را عرضه نمی نمایند

0 Comments:

Post a Comment

<< Home