Thursday, November 09, 2006

رستورانهای ایرانی

رستورانها و غذاهای ایرانی با وجود مزه و نوع منحصر بفردشان هنوز در دنیا شناخته شده نیستند. حتی بسیاری از رستورانهای ایرانی در خارج از کشور خودشان را با کبابهای ایرانی معرفی مینمایند و کوشش برای شناساندن غذاهای خوشمزه و منحصر بفرد ایران نمی نمایند.
هدف من در اینجا در وهله اول مشخص ساختن رستورانهای ایرانی در دیگر نقاط دنیا میباشد و برای انجام اینکار به کمک همه شما علاقمندان نیاز میباشد.
حتی اگر فقط شماره تلفن یک رستوران ایرانی را در دنیا در قسمت یادداشت بنویسید، کمک بزرگی به این سایت خواهد بود.

رستورانهای جدید ایرانی در دنیا افتتاح و همزمان رستورانهای دیگری تعطیل میشودن. متاسفانه اگر من از این تغیرات مطلع نشوم امکان بروز نمودن این سایت را نخواهم داشت. فقط شما هستید که میتوانید در بروز نگاه داشتن این سایت کمک کنید.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home